Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim bagi yang mampu. Inti dari zakat adalah menyisihkan sebagian harta untuk yang berhak menerimanya. Adapun ketentuan zakat dan siapa saja yang berhak menerimanya sudah diatur dalam Al Quran dan sunnah Rasul. Berbagai lembaga zakat terpercaya siap menampung zakat Anda sesuai dengan kewajiban.

Ada beberapa jenis-jenis zakat dalam Islam. Dengan melakukan zakat kita akan dibersihkan dan disucikan. Zakat  menurut sebagian ulama yang mempelajari fiqh merupakan jenis sodaqah yang wajib di lakukan. Menurut sebagian lainnya, zakat merupakan istilah dari infaq yang wajib. Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim bagi yang mampu. Inti dari zakat adalah menyisihkan sebagian harta untuk yang berhak menerimanya.

Adapun ketentuan zakat dan siapa saja yang berhak menerimanya sudah diatur dalam Al Quran dan sunnah Rasul. Berbagai lembaga zakat terpercaya siap menampung zakat Anda sesuai dengan kewajiban. Ada beberapa jenis-jenis zakat dalam Islam. Dengan melakukan zakat kita akan dibersihkan dan disucikan. Zakat  menurut sebagian ulama yang mempelajari fiqh merupakan jenis sodaqah yang wajib di lakukan. Menurut sebagian lainnya, zakat merupakan istilah dari infaq yang wajib.

Salah satu dari jenis-jenis zakat dalam Islam adalah zakat mal. Zakat mal atau zakat kekayaan sendiri dibedakan berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Sedangkan ketentuannya berbeda-beda sesuai dengan kekayaan yang dimiliki.

Nah apa saja ya yang termasuk dalam zakat mal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Perak dan emas

Salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haul adalah perak dan emas. Hal ini karena emas dan perak termasuk jenis harta simpanan. Sehingga pengeluaran zakatnya berdasarkan haul, yaitu setiap 1 tahun sekali. Emas dan perak juga dijadikan tolak ukur dalam pembayaran zakat dalam bentuk benda simpanan dalam bentuk uang atau sesuatu yang sengaja dibuat sebagai simpanan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan seperti villa, tanah, mobil, dan lain sebagainya. Perhitungan nishab barang-barang tersebut mengikuti perhitungan nishab emas dan perak.

2. Hasil pertanian

Yang termasuk dalam hasil pertanian yang dikenai zakat jika sudah mencapai nishab adalah berbagai hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis seperti kacang-kacangan, serealia, umbi-umbian, buah, sayur, daun, rumput, tanaman hias, dan lainnya.

3. Binatang

ternakJenis-jenis zakat dalam Islam selanjutnya adalah binatang yang diternakan juga wajib dizakati jika sudah mencapai nishab baik hewan besar seperti sapi dan kerbau, binatang kecil seperti domba dan kambing serta unggas.

4. Harta perniagaanYang dimaksud harta perniagaan adalah semua yang berkaitan dengan perniagaan atau jual beli termasuk semua barang dan badan usaha.

5. Kekayaan laut dan Ma-dinBarang tambang atau Ma-din serta hasil laut yang memiliki nilai ekonomis juga wajib dizakati jika mencapai nishab.

6. Rikaz Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta karun atau harta yang ditemukan kemudian tidak ada yang mengakui kepemilikannya. Harta tersebut wajib dizakati.

Jenis-jenis zakat dalam Islam sebenarnya tidak hanya terdiri dari  zakat mal saja. Ada satu jenis zakat lagi yang juga wajib dikeluarkan setiap satu tahun sekali, yaitu zakat fitrah. Baik zakat mal maupun zakat fitrah adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari sebagian harta kita sesuai dengan perhitungan untuk membersihkan serta menyucikan diri kita dan harta yang kita miliki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *